Obchodné podmienky

Platby

§  hotovosť pri prevzatí tovaru,

§  na účet vopred

 

Obchodné podmienky PROBTO s.r.o 


Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť reklamačného poriadku.

1. Uzatvorenie zmluvy

Jednotlivé obchodné zmluvy sa uzatvárajú na základe objednávok odberateľa uskutočnených poštou alebo objednávkou zaslanou elektronickou poštou. Je možné uzavrieť zmluvu aj na základe ústnej alebo telefonickej objednávky.

2. Objednávka

Záväzná objednávka musí obsahovať nasledovné informácie: Meno a priezvisko odberateľa, jeho bydliska (prípadne inú doručovaciu adresu), telefonický kontakt a elektronickú adresu, jednoznačné určenie predmetu kúpy a jeho množstvo. Neúplnosť informácií v objednávke môže byť dôvodom k neprijatia alebo zrušenie objednávky a to iba zo strany dodávateľa. V prípade pochybností o objednávanom tovaru sa radšej vopred informujte na našej mailovej adrese probto@probto.sk alebo našom telefóne 0905 649 960.

3. Potvrdenie objednávky

Po prijatí objednávky zašle dodávateľ odberateľovi potvrdenie objednávky a to elektronickou poštou, alebo telefonicky. Potvrdenie objednávky je dodávateľ povinný odoslať odberateľovi v najkratšom možnom čase, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. Pred potvrdením objednávky, môže taktiež dôjsť k jej objasneniu, vzhľadom k neúplnosti údajov a vzhľadom k zásobe na sklade dodávateľa. V tomto prípade je dodávateľ vždy povinný vyčkať na odpoveď odberateľa, ktorý je povinný reagovať na informáciu alebo žiadosť od dodávateľa. V prípade potvrdenia objednávky dodávateľom, je táto považovaná za záväznú a obe strany sú povinné ju rešpektovať.

4. Storno objednávky

Po potvrdení objednávky dodávateľom, je potrebné zmenu objednávky alebo jej stornovanie prejednať priamo s dodávateľom.

5. Dodacie lehoty

Dodávateľ sa zaväzuje odoslať odberateľovi objednaný tovar v čo najkratšom termíne. V prípade plnenia objednávky zo skladových zásob dodávateľa, obvykle do 3 pracovných dní. V prípade, že dodávateľ nie je schopný plniť objednávku odberateľa zo skladových zásob je povinný o tejto skutočnosti informovať odberateľa a zároveň odberateľovi oznámiť predpokladaný termín plnenia objednávky. V tomto prípade je objednávka obvykle plnená do 4 týždňov, vo výnimočných prípadoch aj v dlhšom časovom horizonte.

6. Odoslanie tovaru

Dodávateľ je povinný odoslať tovar spôsobom dohodnutým s odberateľom. Náklady na zaslanie tj balné a poštovné hradí odberateľ.

7. Platobné podmienky

Zvyčajná platobná podmienka pri dodávkach štandardného sortimentu dodávateľa je platba dobierkou alebo na mieste, alebo platba prevodom na účet.

8. Záruky

Dodávateľ poskytuje záruku na jednotlivý tovar špecifikované vo faktúre alebo v inom účtovnom doklade. Dĺžka záručnej doby tovaru, ak nie je uvedené inak, je 2 roky od dátumu predaja. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady tovaru a nevzťahuje sa na životnosť alebo opotrebenia predávaného tovaru. Na funkčné vady predávaného tovaru, ktoré sa prejavia ihneď po zakúpení, je potrebné uplatniť reklamáciu čo najskôr, najneskôr však do 7 dní od dátumu predaja. V opačnom prípade nemusí byť reklamácia uznaná z dôvodu nevhodného alebo neprimeraného zaobchádzania, nesprávneho použitia alebo neodbornej manipulácie. Pri riešení záruky poskytovanej dodávateľom sa postupuje podľa ustanovení § 619 až 627 Občianskeho zákonníka. Vada tovaru bude odstránená opravou, ak to nebude možné alebo ekonomické, potom výmenou tovaru za tovar rovnakého druhu a rovnakých parametrov. Pri neodstrániteľnej chybe, opakujúce sa chybe alebo pri väčšom výskyte vád, ktoré bránia v riadnom užívaní veci má odberateľ právo na výmenu výrobku alebo na vrátenie zaplatenej sumy. Oprava vadného dielu tovaru môže byť vykonaná nahradením tohto dielu rovnakým dielom a ak nebude mať výrobca či dodávateľ taký diel k dispozícii, potom dielom s podobnými alebo lepšími parametrami tak, aby bola obnovená funkčnosť opravovaného tovaru. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté neodborným použitím, neodbornou manipuláciou, neoprávnenou demontážou, nesprávnou alebo nedostatočnou údržbou, fyzickým poškodením, použitím iných kvapalín ako dodávateľom odporúčaných. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vzniknuté bežným užívaním výrobku. Predmetom záručného plnenia nie je taktiež bežná údržba, čistenie a podobné úkony. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru odberateľom. Ak bude tovar vymenený, potom vymenený tovar bude mať záručnú lehotu do zvyšku pôvodnej záručnej doby reklamovaného tovaru. Do záručnej doby sa nepočíta doba od uplatnenia oprávnenej reklamácie až do doby, keď odberateľ po skončení opravy tovar prevzal a ak ho neprevezme, potom do doby, kedy bol povinný po skončení opravy tovar prevziať. V prípade, kedy predaj tovaru je uskutočnený na základe zmluvy uzavretej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete), má odberateľ právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia. Odberateľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 53 ods 7 občianskeho zákonníka. Oznámenia odberateľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný neopotrebované tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli odberateľovi dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu dodávateľa, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar odberateľovi odoslaný. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady a vrátenie tovaru znáša odberateľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru odberateľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť zákazníkovi sumu za tovar zaplatenú. Zmluvu uzatvorenú na diaľku s odberateľom možno zrušiť len za podmienok stanovených občianskym zákonníkom (§ 49, § 517 ods 1, § 597, § 623, § 679).

9. Reklamácie

Pri reklamácii je nutné predložiť doklady o zakúpení tovaru, ktorými sú faktúra alebo iný účtovný doklad. V prípade zásielkového predaja ďalej predložiť prepravný doklad o prevzatí tovaru. Reklamovaný tovar musí byť kompletný vrátane príslušenstva, dokumentácie, s najlepšie neporušeným pôvodným obalom. Zároveň je potrebné písomne uviesť o akú vadu ide a ako sa prejavuje. Riadne vyplnený a potvrdený Záručný list je nevyhnutný pri riešení reklamácie so zákazníkom, prípadne pre vykonanie záručnej opravy.

  

Reklamačný poriadok a prevzatia tovaru


1. Spotrebiteľ je povinný prezrieť nový tovar pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu tovaru (v prípade, že tovar nie je zmontovaný), je spotrebiteľ povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení tovaru za dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude spotrebiteľovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava. Podpísaním faktúry spotrebiteľ súhlasí s jeho prevzatím a potvrdzuje, že tovar prevzal nepoškodený a úplný. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy nemožno brať na zreteľ a budú dodávateľom zamietnuté.

2. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zrejmé pri prevzatí tovaru je nutné reklamovať okamžite po ich odhalení, najneskôr do dvoch dní od dodania tovaru, neskoršie reklamácie už nebudú dodávateľom akceptované.

3. Pred prvým použitím tovaru je spotrebiteľ povinný preštudovať záručné podmienky a dbať na pravidlá používania.

4. Dodávateľ nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky tovaru, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania tovaru rovnako ako zo škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou s tovarom. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.


5. V závislosti na druhu vady a povahe tovaru bude oprávnená reklamácia spotrebiteľa riešená opravou, výmenou tovaru, zľavou z kúpnej ceny alebo odstúpením od zmluvy. Nároky z vád tovaru dodaného prostredníctvom webových stránok, je spotrebiteľ oprávnený uplatniť voči dodávateľovi elektronickou poštou, prípadne písomne na adresu Probto s.r.o, Textilná č.23, Ružomberok. Spotrebiteľ je povinný v urobené reklamácii uviesť aspoň tieto údaje: identifikačné údaje spotrebiteľa (meno, priezvisko, bydlisko, telefón, e-mail), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho ako chyba vznikla, uplatnený nárok z vady tovaru .

6. Spotrebiteľ je povinný predložiť dodávateľovi spolu s reklamovaným tovarom aj daňový doklad a všetko príslušenstvo tovaru, pričom tovar musí byť dodaný dodávateľovi alebo servisnému stredisku v kompletnom stave vrátane všetkého príslušenstva.

7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňuje u dodávateľa u ktorého bola vec zakúpená v zmysle bodu 5 tohto reklamačného poriadku. Ak v záručnom liste uvedená iná osoba určená na opravu, ktorá je v mieste dodávateľa, alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom, uplatní spotrebiteľ právo u tejto osoby zodpovedajúca nároku na odstránenie vady.V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu dodávateľ.

8. Potom čo dodávateľ dostane reklamáciu spotrebiteľa v súlade s týmto reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami, zašle bez zbytočného odkladu spotrebiteľovi informácie o ďalšom postupe.

9. Ak sa vada tovaru prejaví pri prvom použití tovaru, najneskôr však do troch dní od dodania tovaru spotrebiteľovi, splní dodávateľ nárok spotrebiteľa z vady tovaru výmenou za bezchybný tovar alebo výmenu poškodenej časti tovaru za inú, nepoškodenú, pri splnení týchto podmienok:

- Tovar nie je viditeľne použitý a je zrejmé, že vadu nespôsobil spotrebiteľ,

- Reklamácia tovaru bola vopred nahlásená pomocou mailu alebo telefónu dodávateľovi

- Danej tovar je bežne dostupné u dodávateľa.

10. Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Obchodných podmienok dodávateľa.

11. Pokiaľ neustanoví tento Reklamačný poriadok inak, prípadne Obchodné podmienky inak, platia v ostatným predmetné ustanovenia právneho poriadku Slovenskej republiky.

  

Ochrana osobných údajov


Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné dáta. Rešpektujeme Vaše súkromie, a tak sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, najmä zákonu o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje.
Od Vás ako od zákazníka fyzickej osoby musíme pri nákupe požadovať tieto údaje: meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, telefonické spojenie, e-mailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné k Vašej identifikácii, ku komunikácii s Vami, k realizácii predaja tovaru a zaúčtovanie Vašej platby za tovar. Ak nakupujete ako firma potrebujeme naviac adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Údaje o Vašej činnosti.
Údaje o Vašich nákupoch, reklamáciách a ďalšej Vašej činnosti v našom internetovom obchode majú tiež dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi.

Zhrnutie.

Všetky dáta, ktoré o Vás a Vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím, nikomu inému neposkytujeme (okrem spoločností zaisťujúcich špedičné služby alebo platobný styk, ktoré obdržia nevyhnutné minimum informácií o zákazníkovi, potrebné pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky) a slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu našich služieb. Vyhradzujeme si právo využiť Vaše údaje k zasielaniu informácií o zľavách, novinkách a ďalších marketingových aktivitách. V každom takto zaslanom e-mailu je návod, ako nám jednoducho oznámiť že si toto neprajete a takéto používanie nám zakázať. Rovnako máte právo kedykoľvek nám písomne oznámiť akékoľvek zmeny, doplnenie, žiadosť o zlikvidovanie všetkých Vašich osobných údajov, ktoré ste nám predtým poskytli.

Váš súhlas.
Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte s vyššie uvedenými pravidlami.